Grupa Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta: od automatycznych płatności za przejazdy autostradą, po fotoweryfikację tożsamości.

Regulacja i zgody Blue Media S.A.

 • Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.
 • Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Od 2011 roku na podstawie zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową pod nazwą "System Płatności BlueCash", nadzorowaną przez NBP.
 • Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Dane spółek wchodzących w skład Grupy Blue Media

Blue Media S.A.

z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).

W skład zarządu Blue Media S.A. wchodzą:
Andrzej Antoń – Prezes Zarządu
Marcin Adamczyk – Członek Zarządu
Wojciech Murawski - Członek Zarządu
Ewa Woroszył - Członek Zarządu

Jednostki zależne

 • Autopay Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Autopay Europe UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa)
 • Autopay GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy)
 • Blue Media LLC z siedzibą w San Jose (California, USA)

Ład korporacyjny

Blue Media S.A., na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożyła i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dokumencie, którego treść dostępna jest na stronach internetowych KNF. SPRAWDŹ

Równocześnie Blue Media S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu zaakceptowała odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 21 ust. 2 zd. 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dotyczącej wyboru przewodniczącego organu nadzorującego przy uwzględnieniu kryterium niezależności.

Zgodnie z § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Rada Nadzorcza Blue Media S.A. dokonała w dniu 23.03.2022 r. oceny stosowania w 2021 r. wdrożonych w Spółce tych zasad, stwierdzając, że w 2021 r. były one przestrzegane przez Spółkę zgodnie z ich treścią, z uwzględnieniem ww. odstąpienia od stosowania zasady określonej w § 21 ust. 2 zd. 2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła funkcjonowanie w Spółce w 2021 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Strategia podatkowa

Jako podmiot funkcjonujący w świecie finansów i technologii jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych klientów, akcjonariuszy, otoczenia i społeczeństwa za prowadzone działania. W podejmowaniu codziennych decyzji przyświecają nam zasady partnerskiego podejścia i uczciwości.

Jesteśmy transparentną firmą i chcemy się jasno komunikować z naszymi interesariuszami. Dlatego planujemy rozwijać i doskonalić procesy i narzędzia zarządzania również w zakresie strategii podatkowej.

 • Posiadamy procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków nałożonych prawem, które w ogólności odnoszą się także do obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniają ich prawidłowe wykonanie.
 • Wdrożyliśmy odrębną procedurę postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • Nie jesteśmy objęci programem dobrowolnej współpracy z organami KAS.
 • Blue Media jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i jako polski rezydent podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Nadto jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. Wywiązujemy się ze swoich obowiązków jako podatnik na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności składając odpowiednie deklaracje i informacje oraz realizując zobowiązania podatkowe w terminach i w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. W roku 2020 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 5 (słownie: pięć) schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Wszystkie przekazane schematy dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych.
 • W związku z rozwojem Ekosystemu płatności, współpracujemy z wieloma podmiotami, w tym powiązanymi. Żadna z transakcji z tymi podmiotami nie przekraczała jednak progu 5% wartości sumy bilansowej aktywów.
 • W 2020 r., w ramach rozwoju Ekosystemu płatności przez Blue Media i spółki zależne podejmowaliśmy działania, które mogą spełniać dyspozycję przepisu art. 27c pkt 3 lit. b UPODP. Każde bowiem działanie biznesowe może mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. Na bieżąco otwarcie informujemy o tego typu działaniach.

  W 2020 r. Blue Media:
 • Złożyliśmy jeden wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść wniosku objęta jest tajemnicą handlową.
 • Nie składaliśmy wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
 • Nie składaliśmy wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
 • Nie dokonujemy rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Struktura organizacyjna

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Blue Media S.A.

Rozpatrywanie reklamacji

Każdy klient ma prawo do złożenia skargi, wniosku lub reklamacji dotyczącej usług lub działalności Blue Media S.A. Skargę, wniosek lub reklamację można złożyć:

 • drogą pisemną - osobiście w Spółce lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres Spółki: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot;
 • drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: pomoc.bluemedia.pl
 • ustnie - telefonicznie pod nr tel. 58 7604 844 w godzinach 7:00 - 22.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 16:00 lub osobiście do protokołu w Spółce (w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze).

W przypadku nieuwzględnienia przez Spółkę roszczeń wynikających z reklamacji dotyczącej usług finansowych, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, a także sporów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących świadczenia usług finansowych.

Spory wynikłe ze świadczenia usług płatniczych na wniosek Klienta mogą być również rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl -> zakładka „Sąd Polubowny”).

Szczegółowe informacje dotyczące trybu polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl

Klientowi będącemu konsumentem udostępnia się także łącze elektroniczne do platformy ODR, dotyczącej pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/odr

Informacje dodatkowe

 1. Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i została wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem: IP17/2013.
 2. Blue Media S.A., decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 2/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., uzyskała zgodę na prowadzenie systemu płatności o nazwie "System płatności BlueCash". Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności można znaleźć na stronie NBP. Regulamin Systemu Płatności BlueCash (pdf)
 3. W dniu 27.10.2014 r. Blue Media S.A. uzyskała certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) wydany przez SC2labs Sp. z o.o., potwierdzający spełnianie przez Spółkę wymagań zapewniających bezpieczeństwo danych w ramach obsługiwanych przez spółkę transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. Blue Media S.A. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11050.