Pl En De Fr Es

Blue Media

Opłaca się.

Grupa Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku.



Klientom indywidualnym oferujemy bezpieczne
i niezawodne narzędzia do:

 • automatycznego wykonywania płatności
 • przelewów ekspresowych
 • doładowań telefonów

Nasza oferta kierowana do biznesu
obejmuje rozwiązania dla

 • wystawców faktur
 • e-handlu
 • Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • Banków

Dostarczamy narzędzia do obsługi elektronicznych płatności, systemy obsługi e-faktur, systemy płatności natychmiastowych, systemy weryfikacyjne i autoryzacyjne, systemy obsługi i wsparcie sprzedaży produktów bankowych.

Regulacje i zgody
Blue Media S.A.

Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi.

 • Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
 • Jesteśmy członkiem Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.
 • Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Od 2011 roku na podstawie zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową pod nazwą System Płatności “BlueCash”, nadzorowaną przez NBP.
 • Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Nagrody i wyróżnienia
Blue Media S.A.

W trakcie swojej działalności zdobyliśmy szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należą:

 • Tytuł Najlepszego Pracodawcy (w latach 2016, 2015, 2009, 2008) według AON Hewitt;
 • Laureat rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe (w latach 2008, 2007, 2006), gdzie wyróżniane są najszybciej rozwijające się innowacyjne firmy technologiczne w regionie środkowo i wschodnioeuropejskim;
 • Diament Forbesa (zdobyty w latach 2015, 2014, 2011), nagroda przyznawana przez miesięcznik „Forbes”;
 • Tytuł największej w Polsce firmy świadczącej usługi outsourcingu wg „Computerworld” TOP 200 (w latach 2011, 2010 i 2009);
 • Ekomersy 2017, 3. miejsce w kategorii „Innowacja płatnicza roku” dla Blue Media – zintegrowane płatności online;
 • Stała obecność w zestawieniach największych polskich firm w rankingach Polityki, Rzeczpospolitej, Computerworld i ITwiz.

Dane spółek tworzących grupę kapitałową Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku.



Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości). W skład zarządu Blue Media S.A. wchodzą:

 • Sebastian Ptak – Prezes Zarządu
 • Andrzej Antoń - Członek Zarządu
 • Konrad Kucharski - Członek Zarządu

Cloud Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Powstańców Warszawy 19, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350284, NIP 204-000-24-95, REGON 220921646, kapitał zakładowy 60 700 złotych. W skład zarządu Cloud Services Sp. z o.o. wchodzą:

 • Janusz Dudziński - Członek Zarządu
 • Wojciech Murawski - Członek Zarządu


Ład korporacyjny w Blue Media S.A.

Blue Media S.A., na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożyła i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dokumencie, którego treść dostępna jest na stronach internetowych KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Równocześnie Blue Media S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu zaakceptowała odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 21 ust. 2 zd. 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dotyczącej wyboru przewodniczącego organu nadzorującego przy uwzględnieniu kryterium niezależności.
Zgodnie z § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Rada Nadzorcza Blue Media S.A. dokonała w dniu 02.03.2020 r. oceny stosowania w 2019 r. wdrożonych w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego, pozytywnie oceniając funkcjonowanie w Spółce tych zasad, w tym powołanie w Spółce w miejsce komórki audytu w Compliance Department, niezależnej funkcji audytu wewnętrznego.


Dane osobowe

Dane osobowe Klientów przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Blue Media S.A.


Rozpatrywanie reklamacji

Każdy klient ma prawo do złożenia skargi, wniosku lub reklamacji dotyczącej usług lub działalności Blue Media S.A. Skargę, wniosek lub reklamację można złożyć:

W przypadku nieuwzględnienia przez Spółkę roszczeń wynikających z reklamacji dotyczącej usług finansowych, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (https://rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, a także sporów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących świadczenia usług finansowych.

Spory wynikłe ze świadczenia usług płatniczych na wniosek Klienta mogą być również rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl->zakładka „Sąd Polubowny”).

Szczegółowe informacje dotyczące trybu polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl

Klientowi będącemu konsumentem udostępnia się także łącze elektroniczne do platformy ODR, dotyczącej pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/odr


Struktura organizacyjna Blue Media S.A.:


Informacje dodatkowe:

 1. Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i została wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem: IP17/2013.
 2. Blue Media S.A., decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 2/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., uzyskała zgodę na prowadzenie systemu płatności o nazwie "System płatności BlueCash". Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności można znaleźć na stronie NBP. Regulamin Systemu Płatności BlueCash (pdf)
 3. W dniu 27.10.2014 r. Blue Media S.A. uzyskała certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) wydany przez SC2labs Sp. z o.o., potwierdzający spełnianie przez Spółkę wymagań zapewniających bezpieczeństwo danych w ramach obsługiwanych przez spółkę transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. Blue Media S.A. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11050.
 5. Cloud Services Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 9566
 6. Zarządy spółek Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Autopay Mobility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 533 § 1 i § 3 oraz art. 533 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 30 czerwca 2020 ustanowiły plan podziału Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4, tj. poprzez przeniesienie części majątku Blue Media S.A. na Autopay Mobility sp. z o.o.
 7. Zarząd Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000320590 (dalej „Spółka dzielona”) oraz Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000794787 (dalej „Spółka przejmująca”) po raz pierwszy zawiadamiają o zamiarze dokonania podziału Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie i przeniesienia części jej majątku na Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej z uwagi na posiadanie przez Spółkę dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego. Akcjonariusze Spółki dzielonej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 KSH w siedzibie oraz na stronie internetowej w terminie do dnia powzięcia uchwały o podziale.
 8. Zarząd Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, KRS: 0000320590 (dalej „Spółka dzielona”) oraz Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000794787 (dalej „Spółka przejmująca”) po raz drugi zawiadamiają o zamiarze dokonania podziału Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie i przeniesienia części jej majątku na Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh. Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej z uwagi na posiadanie przez Spółkę dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego. Akcjonariusze Spółki dzielonej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 KSH w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki dzielonej w terminie do dnia powzięcia uchwały o podziale.
media o nas 1 media o nas 2 media o nas 3 media o nas 4